REGULAMIN KONKURSU pobierz w pdf

Regulamin konkursu artystycznego „Filmujemy Warszawę! Edycja 3”

Warszawa 2017

 

 

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu artystycznego (zwanego w dalszej części „Konkursem”) jest Fundacja Młodego Kina z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 3/10, 00-640 Warszawa, KRS 0000025345, nr NIP 526-17-44-268.

Konkurs trwa w okresie od 16.10.2017 r. do 17.12.2017 r.

Przedmiotem Konkursu jest zainspirowanie powstania 2-minutowych filmów pokazujących miasto Warszawę w nieszablonowy, nowatorski sposób, oraz wyróżnienie ich autorów.

Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem strony internetowej http://filmujemy-miasta.pl. Na tej stronie jest dostępny regulamin konkursu.

 

II. Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie mogą również wziąć udział w konkursie, za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich działania.

 

III. Zasady i przebieg Konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zrealizowanie 2-minutowego filmu poświęconego wybranej ulicy Warszawy, jej architekturze, mieszkańcom, atmosferze, oraz umieszczenie go w Internecie i przesłanie Organizatorowi adresu internetowego (linka) do tego filmu.

Technika realizacji jest dowolna, gatunek dowolny (fabularny, dokumentalny, animowany, eksperymentalny). Bezwzględnie wymagane jest zachowanie czasu trwania filmu – dokładnie 2 minuty.

 

Konkurs odbywa się wg następującej procedury:

1. Uczestnik zgłasza udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie internetowej http://filmujemy-miasta.pl/warszawa. W zgłoszeniu podaje swoje imię i nazwisko i/lub nazwę grupy filmowej, którą reprezentuje, kontaktowy numer telefonu oraz e-mail, a także podaje ulicę, którą chciałby zarezerwować do filmowania

2. Każdy uczestnik może zarezerwować tylko jedną ulicę.

3. Zarezerwowanie ulicy do filmowania obliguje Organizatora do niezwłocznego opublikowania nazwy tej ulicy na liście przygotowywanych filmów. Oznacza to, że żaden inny Uczestnik konkursu nie będzie mógł nakręcić filmu o tej ulicy. Jeśli więcej osób złoży wniosek o rezerwację danej ulicy, Organizator przyzna możliwość jej sfilmowania Uczestnikowi, który był pierwszy.

4. Wysłanie zgłoszenia obliguje Uczestnika do zrealizowania filmu o czasie trwania 2 minuty.

5. Po zrealizowaniu filmu Uczestnik umieszcza go w jednym z dostępnych w Internecie serwisów do publikacji materiałów video (na przykład: vimeo.com lub youtube.com) i najpóźniej do 10 grudnia 2017 (niedziela), godz. 23.59 wysyła pocztą e-mail na adres konkurs@filmujemy-miasta.pl link do swojego filmu.

6. Organizator konkursów może, w czasie trwania konkursu, umieszczać filmy na stronie konkursu: http://filmujemy-miasta.pl  lub na innych stronach związanych z konkursem, pobierając kod html ze strony, na której film będzie umieszczony.

7. Organizator konkursu powoła Jury, które oceni zrealizowane filmy. Członkami Jury mogą być filmoznawcy, filmowcy i animatorzy kultury.

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 14.12.2017 (czwartek) o godz. 20.30 w Kinotece w Warszawie (Pałac Kultury i Nauki), podczas seansu filmowego festiwalu Euroshorts 2017. Dla uczestników konkursu wstęp na ten seans jest bezpłatny.

9. Decyzje Jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

 

IV. Prawa autorskie

Wysyłając Organizatorowi link do filmu uczestnik Konkursu oświadcza, że jego film nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw osobistych ani autorskich lub pokrewnych.

Zgłoszenie filmu do konkursu i przesłanie Organizatorowi linku do filmu oznacza, że:

1. zgłaszający jest autorem filmu lub przedstawicielem grupy twórczej, która zrealizowała film i że posiada bądź reprezentuje posiadaczy pełnych autorskich praw majątkowych do filmu na wszystkich znanych polach eksploatacji.

2. zgłaszający uzyskał zgodę osób, której wizerunek pojawia się w filmie, na udział w filmie, że użyte w filmie utwory, artystyczne wykonania, materiały wideo i audio, są jego własnością lub zostały użyte za zgodą właścicieli.

Udział lub wygrana w konkursie nie oznacza konieczności przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrodzonego filmu. Uczestnik wyraża jedynie zgodę na niewyłączną prezentację swojego filmu w ramach projektu „Filmujemy Miasta!”, w nieograniczonym czasie i terytorium.

 

V. Nagrody

W konkursie zostaną przyznane symboliczne nagrody rzeczowe lub finansowe, ufundowane przez Organizatora lub Partnerów Konkursu.

Dokładny wykaz nagród będzie publikowany i aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Konkursu http://filmujemy-miasta.pl/warszawa.

Od nagród finansowych Organizator w razie potrzeby odliczy zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z przepisami.

 

VI. Publikacja filmów

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że filmy mogą zostać przez Organizatora umieszczone na stronach internetowych: http://filmujemy-miasta.pl  oraz  http://euroshorts.pl   i wyrażają na to zgodę. Organizator ma też prawo do projekcji zgłoszonych i nagrodzonych filmów w ramach projektu „Krótkie filmy na Marszałkowskiej”  i festiwalu Euroshorts oraz do promowania filmów, publikacji kadrów z filmów i not biograficznych o autorach.

Laureaci konkursu mogą nieodpłatnie udostępnić Organizatorowi filmy do realizacji dalszej części projektu „Filmujemy Miasta!” lub do wspólnego filmu o ulicach, ale będzie to zależało od ich zgody i zostanie uregulowane odrębną umową.

 

VII. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Dane osobowe Uczestników są wykorzystywane tylko do kontaktu z Uczestnikami w sprawach związanych ze zgłoszonym filmem, a po zakończeniu konkursu nie będą dalej przetwarzane.

Organizator przetwarza dane w celu organizacji konkursu oraz wyłonienia zwycięzców.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie na stronie http://filmujemy-miasta.pl ich imienia i nazwiska lub nazwy grupy filmowej, którą reprezentują oraz tytułu swego filmu.

Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

VIII. Reklamacje

Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty jego zakończenia.

 

IX Postanowienia końcowe

Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres e-mail: konkurs@filmujemy-miasta.pl. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego.

 

16.10.2017 r.

 

 

 

 

Filmujemy Warszawę! edycja 3  www.filmujemy-miasta.pl/warszawa

 

 

Konkurs odbywa się w ramach 26. Europejskiego Festiwalu Filmowego Euroshorts 2017.

 

Nazwy i znaki Partnerów i sponsorów festiwalu Euroshorts 2017 są dostępne na stronie www.euroshorts.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

partner projektu

 

 

Konkurs 2-minutowych filmów o ulicach

Ilustracja: Sabina Twardowska, realizacja strony: Honza Ondrašek

 

© Fundacja Młodego Kina 2017

FILMUJEMY WARSZAWĘ edycja 3